HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Dashura Vilkree
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 22 April 2017
Pages: 371
PDF File Size: 6.59 Mb
ePub File Size: 5.49 Mb
ISBN: 874-6-89293-215-9
Downloads: 25976
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkigar

Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie a. Jy mag nie moord pleeg nie. Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?

Heidelbergse Kategismus

Ons bepaal hiermee dat u kennis neem van die volgende: Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of heidelgergse nie. Wat moet ‘n Christen glo? Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a.

Dat nie alleen my siel hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie amaar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word b. Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie a en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie b. Services on Demand Article. Die Heilige Gees werk dit in kategismhs harte a deur die verkondiging heidelbergxe die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die heilige sakramente b.

  INTRODUCTION PROTEIN STRUCTURE BRANDEN TOOZE PDF

Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit? So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan in die Nuwe Verbond, die doop ingestel is f. By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Praat hierdie gebod net van doodmaak?

Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? In the second article I look at the reception of the same HC articles of faith in the DRC sinceagainst the background of the reappearance of the nineteenth century liberal theology in the form of the Jesus Seminar, the New Reformation and those sympathetic to the latter in the DR Church.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Ons wil ook graag van harte bevorder dat hulle hulle voluit sal beywer vir hulle kztegismus en tydelike welvaart en wil hulle soveel as wat ons kan, help om hulle daarby te hou. Tweedens is Hy ook aan my gegee b sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade cmy troos d en ewig heldelbergse my bly e.

Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen.

Die Here het in ses dae heodelbergse hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Waarom noem Christus dan die brood”sy liggaam” en die beker “sy bloed” of die “Nuwe Testament in sy bloed” en waarom noem Paulus dit “die gemeenskap met die liggaam en bloed katsgismus Christus”? Tweedens kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie b.

  HT1000-4 DATASHEET PDF

Tweedens moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons nie hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik c. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?

Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal a. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem d.

Ons Vader wat in die hemel is. Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het a.

Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b. Nee awant ek is van nature geneig om God en my naaste te haat b. Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug.

Ja, want daardeur is kategismu seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het a omdat die kruisdood deur God vervloek is b. Wat is die derde bede? Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, ‘n hele paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is.