GENSKA TERAPIJA PDF

Genska terapija je jedan od teorijski najperspektivnijih pravaca razvoja terapije u današnjoj medicini. Podloga znanja o identifikaciji i prijenosu. Tuesday, March 12, at PM – PM UTC+ More than a year ago. pin. Gradska knjižnica Samobor. Krležina 9, Samobor. Show Map. human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski vidi: genska terapija human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski.

Author: Nek Zulkikora
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 5 April 2008
Pages: 487
PDF File Size: 13.19 Mb
ePub File Size: 4.24 Mb
ISBN: 268-8-91639-825-7
Downloads: 12326
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazahn

Cijela postavka bazira se na tome da nakon injiciranja transformiranih TIL —limfocita, koji nose gen za antitumorski protein, dolazi do lokalizirane aktivacije TIL—limfocita i produkcije antitumorskog proteina te, shodno tome, i regresije tumora.

On kodira — kD — proteintzv. Ciljani imuni odgovor konsekventno biva usmjeren na tumor koji producira strani antigen. Na drugim projektima Wikimedia Commons. S Wikipedije, slobodne enciklopedije.

Taj proces se zasniva na ekstrakciji DNK individue kojoj je potrebna transplatacija. Zato se alternativno pristupa direktnoj primjeni TIL gneska u tumor kao svojevrsnih prenosilaca antitumorskog proteina. Vektori u genskoj terapiji mogu biti virusnog i nevirusnog porijekla.

  LISSAUER ILLUSTRATED TEXTBOOK OF PAEDIATRICS PDF

Ovo vodi ka disfunkciji T i B limfocita. Reproduktivno kloniranje je skupo i relativno neefikasno. Ova stranica je posljednji put izmijenjena na datum 4 septembar u Okarakterizirano je preko 4.

Tekst je dostupan pod slobodnom licencom Autorstvo-Dijeliti pod istim uvjetima ; mogu se primijeniti i dodatni uvjeti. Roundup ready soja Vistive Gold. Mikroinjektiranjebiolistikaelektroporacija i infuzija su novije tehnike genske terapije, koje komplementiraju ili substituiraju aplikaciju pomenutih nevirus vektora.

Imenski prostori Stranica Razgovor. U lipidne micele se mogu inkapsulirati molekule DNK gena lipopleksi su mnogo kompleksnije — virusolike stukture.

Genska terapija

Drugi pristup se bazira na inserciji stimulatora, tj. Spisak tehnologija u nastajanju Tehnologija. Razumljivo je da ljudski organizam violentno odbacuje implantirane nativne svinjske organe. Insekti Ribe GloFish Losos. Za isporuku CF gena u epitel pacijenata koristi se nekoliko vektora. Preuzeto iz ” https: Izbor metoda genskog transfera ovisi o prirodi ciljanog tkiva i metoda aplikacije: To je rijetka genopatiju koja se ispoljava kao vrlo ozbiljna imuna deficitarnost kod djece.

Retrovirus—posredovanom inkorporacijom gena za HLA —57 antigen u tumor kod osoba koji ne posjeduju HLA —57 antigen dovodi do indukcije imunog odgovora prema HLA —57 proteinu.

  JMETER PACKT PDF

Što je genska terapija?

Brojne su tehnike transformacije koje za cilj imaju modifikaciju tumorskih stanica teraoija vivo. Prvi transgeni nehominidni primat bio je rezus majmun Isporuka CFTR —a je demonstrirana sa oba vektorska tipa. Zatim se transformisane stanice se podvrgavaju selekciji na selektivnoj hranljivoj podlozigdje se dijele samo one koje su primile stranu DNK, dok ostale ugibaju. Uvod u humanu imunogenetiku.

Genska terapija – Wikipedia

Jedna podrazumijeva transfer antisens gen faktora rasta IGF—1. Izdvajaju se nakon pet dana od iniciranja diobe — u fazi blastocita. Biologija Genetika Biotehnologija Bioetika.

Svi se odnose na istovjetan proces: Uz sve elaborirane prednosti kloniranja i genske terapije, postoje i brojni stvarni ili hipotetski rizici aplikacije navedenih biotehnologija. Genski nokaut Genski nokdaun Gensko ciljanje. Ledene minus bakterije Vakcina za hepatitis B Onkolitski virus. Genski korigirani autologni T — limfociti su bili injicirani dvjema djevojkama koje pate od ovog oboljenja.