ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Samut Kagazshura
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 22 March 2009
Pages: 200
PDF File Size: 12.66 Mb
ePub File Size: 1.80 Mb
ISBN: 669-1-88645-996-1
Downloads: 71160
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztinris

Istovremeno je njegovanje grupne narcisoidnosti vrlo destfuktivnosti sa stajalita drutvenog budeta; u stvari ona ne kota praktiki abatomija u usporedbi s dsstruktivnosti trokovima potrebnim za povi enje standarda ivota. Rei e da su nove ideje inherentno nemoralne, necivilizira ne, lude ili bilo to drugo to moe smisliti da bi izrazio svoju odbojnost, ali taj antagonizam se u stvari pobuuje jer se on ovjek osjea ugroenim.

Logika je bila slijede a: Misliti da je taj destruuktivnosti svoj izvor imao u elji francuskog, njemakog, britanskog i ruskog stanovnitva da se rasterete svoje agresivnosti neistinito je i slui iskljuivo funkciji odvlaenja panje od osoba destrukrivnosti drutvenih uvjeta odgovornih za jedno od naj veih krvoprolia u povijesti.

Maevanje, borba sabljama ili upotreba luka i strijele razvili su se iz potrebe ubi janja neprijatelja u obrani ili napadu, ali su se njihove izvorne funkcije gotovo izgubile a te su igre postale umijee. Veina ljudi ima religijski osjeaj, uzimajui ga toliko iro kim da ukljuuje strahopotovanje, praznovjerje, vjeru u ani-mistiko, nadnaravno ili spiritualno.

Ranije smo pokazali, u kontekstu agresije meu primitivnim narodima, da su oni posebno lovci i sakupljai hrane naj manje ratoborni i da njihovu borbu karakterizira relativni nedo-statak destruktivnosti i krvoednosti. Druga tendencija koja se moe nai u ivotinjskoj evoluciji je rast mozga, posebno neocortexa.

Moe biti odan cilju gomi lanja bogatstva, stjecanja moi, unitenju destruction ili cilju voljenja i bivanja produktivnim i hrabrim. Defenzivna agresija Razlika izmeu ivotinja i ovjeka Defenzivna agresija je bioloki adaptivna zbog ve spomenutih razloga u raspravi o neurofiziolokoj osnovi agresije. Ljudi u stanju bijesa ili neprijateljstva imaju slab seksualni nagon i seksualni poticaji na njih ne utjeu naro ito jako.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

To, narav no, ne znai da ivotinja nuno ivi mirnim i sretnim ivotom, ve da ima svoju specifinu ekoloku niu kojoj su njene fizi ke i mentalne osobine prilagoene procesom evolucije. Ali karta nije nikada bila potpuno pogrena, niti je ikada bila potpuno ispravna.

  KERANJANG TAKAKURA PDF

Ljudska je povijest zapis izvanredne destruktiv nosti i okrutnosti a ljudska agresija, izgleda, daleko nadmauje agresiju ovjekovih ivotinjskih predaka; ovjek je, suprotno od veine ivotinja, pravi ubojica. U najmanju ruku reagiraju intenzivnije i svjesnije. Taj eksperiment ukazuje na to da je muki hormon stimulacija za borbeno ponaanje, a ne uvjet bez kojeg se ono ne bi moglo pojaviti.

Takav mu je predmet potreban iz mnogih razloga. Meutim, narod kao cjelina nije bio motiviran jakim poticajima instrumentalne agresije, tj. Meutim, dokaz za formulaciju nekih pokusnih hi poteza koje daljnji pronalasci mogu opovrgnuti ili potvrditi ne manjka sasvim. Da je agresija, u smislu u kome je openito upo trebljavana, dio muke seksualnosti ili je ak stimulira, oekivali bismo suprotan rezultat. Please enter recipient e-mail address es. Odrastao ovjek takoer osjea potrebu da se dokazuje da jest jer je sposoban efektuirati.

Teko da je mo gao vie uiniti za potvrdu moje interpretacije. Samopotvrujua agresija Daleko najvaniji sluaj pseudoagresije je ono to je manje i’i vie jednako samopotvrivanju. Bez jakih afek-tivnih veza sa svijetom on bi patio od konane izolacije i izgub ljenosti. Samopotvrujua agresija nije ograniena na seksualno pona anje.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Darwin, Jasno je da na pokuaj razmatranja najvanijih ljudskih stra sti kao specifino ljudskih, a ne kao naslijeenih od naih ivo tinjskih predaka, ne moe nai potporu u Darwinovom stajalitu.

Jo jedan razlog pridonio je raz voju tendencije negiranja pretpostavke fiksirane ljudske priro de; taj je pojam, naime, esto zloupotrebljavan kao zaklon iza kojeg je poinjeno najvie neljudskih djela. Razlika izmeu bioloki adaptivne i bioloki neadaptivne agre sije moe pomoi rasvjetljavanju zbrke u cijeloj raspravi o ljud skoj agresiji.

Sugeri rao sam rekonstrukciju ovjekovog duha kakav je mogao biti na poetku prethistorije. Please verify that you are not a robot. Neuroza se moe najbolje shvatiti kao borba tih dviju tendencija unutar pojedinca; duboka analiza karaktera, ako je uspjena, dovodi do progresivnog rjeenja. On moe, na primjer, zakljuiti da e, s obzirom na to da je njegovo pleme bogatije no susjedno, koje je dobro obueno u ratovanju, drugo pleme jednom napasti njegovo.

Stupanj djeje prirodne bespomonosti mijenja se svakog dana jer odrasli openito u odnosu na dijete mnogo sporije mijenjaju svoje dranje. Write a review Rate this item: Potreba da se efektuira izraava se u meusob nim vezama, kao i u odnosu prema ivotinjama, neivoj prirodi i idejama. Jedinstvo Egzistencijalni bi razdor u ovjeku bio nepodnoljiv kada unutar sebe ne bi mogao uspostaviti osjeaj jedinstva i s prirodnim i s ljudskim svijetom izvan sebe.

  CONCERTMATE MG-1 PDF

Ipak, usprkos nepotpunosti naeg znanja postoje podaci koji nam, premda neki njihovi detalji iziskuju modifikaciju, pruaju opu sliku procesa koji moemo nazvati roenjem ovjeka. Razlog skeptinosti prema pojmu ljudske prirode vjerojatno lei i u utjecaju evolucionog miljenja. To objanjava zato Churchill nije patio od e stokih mentalnih posljedica kada je Erich Fromm Find more information about: Nijedna druga ivotinja ne mora podnositi nita takvo.

Predlaem da ovjekova priroda ne bude defi nirana u terminima specifine kvalitete kao to su ljubav, mrnja, razum, dobro ili zlo, ve jedino u terminima temeljnih kontra dikcija koje karakteriziraju ljudsku egzistenciju i imaju svoj ko rijen u biolokoj dihotomiji nedostatnih instinkata i samosvijesti, ovjekov egzistencijalni sukob proizvodi odreene psihike po trebe zajednike svim ljudima.

Kada se osoba moe os loboditi pasivnog stanja straha i pone napadati, nestaje bolna priroda straha. O dvoznanosti nade Dodatak: Nikada nije slobodan od wrich svog postojanja: Ipak vjerujem da upravo s evolucionog stajalita moemo oekivati nov uvid u problem prirode ovjeka. Oni koji su na vlasti tj. Teko je zamisliti da bi, na primjer, ta vrsta sugestije djelovala meu Mbutuima, afrikim pigmejskim lovcima, koji zadovoljno ive u umi i koji nemaju stalne vlasti.

Ma koliko te alternative bile suprotne, one su odgovori na istu annatomija potrebu: The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

Izvan moje kompetencije je da vrednujem tu oitu kontradikciju.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 – [PDF Document]

Ranije je spominjan izopaavajui uinak zoo lokog vrta na ivot ivotinja i ini se da je prevagnuo nad su protnim miljenjem pa ak i tako velikog autoriteta kao to je Hediger. Osim srich, potrebna je dru tvena struktura koja prua dovoljnu osnovu za pranje mozga.

Velika veina stanovnitva pokazivala je dosta oduevljenja samo kratko vrije me prije i nakon izbijanja rata. Moda se opa pri vlanost grijeha, raditi zabranjeno, takoer moe ovim objas niti.