BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Vugore Daill
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 19 October 2012
Pages: 51
PDF File Size: 4.53 Mb
ePub File Size: 7.33 Mb
ISBN: 619-7-21151-639-2
Downloads: 40696
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faejas

Artikel 59e Toon relaties in LiDO. Bij die finqnciele bestond onduidelijkheid over de vraag of een persoon met zetel in een staat die oncernemingen lidstaat is derde land die directe elektronische toegang direct electronic access: Dit zou niet mogelijk zijn, indien ook externen zouden moeten worden toegelaten.

Zo dienen de gegeven beleggingsadviezen door de begeleider te worden geaccordeerd en afgetekend. Klantmedewerkers moeten daarnaast periodiek, met tussenpozen van ten hoogste 36 maanden, in het kader van PE een examen af te leggen om aan te tonen op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen. De meerderheid van de respondenten acht het wenselijk dat de regering, al dan niet ondersteund door een externe commissie, een lijst publiceert met namen van fabrikanten die onder de reikwijdte van fnianciele bepaling vallen.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Artikel 35d Toon relaties in LiDO. Deze beperkte termijn wordt voorgesteld om de uitzondering niet onnodig ruim te maken en het risico op overkreditering te minimaliseren. Dit provisieverbod brengt geen administratieve lasten maar wel eenmalige nalevingkosten met zich mee. De AFM heeft een aantal redactionele opmerkingen geplaatst bij de wijziging van de regeling taakuitoefening. De extra werkzaamheden die ten opzichte van een rapportage zonder deze uitbreiding zullen moeten worden verricht, bestaan met name uit het daadwerkelijke rapporteren.

Artikel 38l Toon relaties in LiDO. De variabele debetrentevoet is veelal opgebouwd uit een basistarief bijvoorbeeld Euribor, Libor of een zelfstandig ontwikkelde grondslag vermeerderd met een opslag. Een deel van deze aanbieders biedt ook hypothecair krediet aan met een variabele debetrentevoet, bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat dit circa dertig aanbieders zijn.

Door de aanbieder te verplichten om de consument ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet te informeren over het aflopen van die periode en de consument te informeren over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperiode, wordt de positie van de consument versterkt.

Een aanbieder verstrekt een consument voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet, ten minste informatie over:.

  KARAMAT E SAHABA PDF

Daarom is aansluiting gezocht bij de gemiddelde kosten voor een examen zoals die nu gerekend worden in de markt, met een vermeerdering van de gederfde inkomsten omdat het examen gemaakt wordt gedurende werktijd. Naar verwachting leidt de komst van de centrale examenvragendatabank tot een verlaging van de kosten voor exameninstituten omdat zij niet meer individueel examens hoeven te ontwikkelen maar deze centraal gaan inkopen.

Artikel 71k Toon relaties in LiDO. Behalve de naam van de geschilleninstantie dienen ook de volledige adresgegevens van de geschilleninstantie aangegeven te worden. Op grond van de consultatiereacties is een nieuw tweede lid ingevoegd waarmee de bepaling niet alleen van toepassing is op beleggingen, leningen of niet vrij verhandelbare deelnemingen in een onderneming die zelf clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert, maar ook op investeringen in een onderneming die voor meer dan de helft aandeelhouder is van een dergelijke onderneming.

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Een diploma of een erkenning van beroepskwalificaties is geldig, tenzij de houder ervan:.

Ervan uitgaande dat een consument bij gemiddeld drie aanbieders informatie opvraagt en dat de kosten van een bladzijde twee eurocent bedragen komen de structurele nalevingskosten neer op De geschilleninstantie houdt het reglement, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar en verstrekt het kosteloos op verzoek aan iedere belanghebbende.

Artikel 73 Toon relaties in LiDO. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te vereenvoudigen en flexibel te houden is er voor gekozen de periodes van drie jaar te laten vervallen en te vervangen door een continue systeem met individuele intervallen van 36 maanden. De voorwaarden die gelden voor de intrekking van een erkenning worden gelijkgesteld aan de voorwaar den voor het verlenen van een erkenning.

Veel uitingen van onvrede, oftewel klachten, kunnen in de praktijk ook mondeling afgedaan worden en veelal ook al binnen de termijn van twee weken.

De AFM zal er op toezien dat de nieuwe transparantieregels worden nageleefd door de aanbieders van hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet. De NMa wijst op een aantal belemmeringen voor consumenten die willen overstappen naar een andere hypotheekaanbieder, met name na het aflopen van de rentevastperiode.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring gedragstoezicgt de getrouwheid, afgegeven door een door de geschilleninstantie aangewezen accountant. Artikel 49 Toon relaties in LiDO.

Deze gegevens zijn nodig ten behoeve van het toezicht van Onze Minister op de exameninstituten. Een diploma als bedoeld in artikel 7 of 8 wordt afgegeven, indien de ingevolge tabel 1 of 2 aan dat diploma ten grondslag liggende modules alle met goed gevolg zijn afgerond. Onder vernummering van artikel 32 tot 32a wordt na het opschrift van paragraaf 5. Daarom is gekozen voor bewoordingen die aangeven dat afspraken in verband met rechten en verplichtingen die ten behoeve van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden worden aangegaan duidelijk moeten worden geadministreerd.

  BETRIEBSANLEITUNG W124 PDF

Het in dit onderdeel opgenomen nieuwe tweede lid van artikel 35 van de vrijstellingsregeling regelt dat beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die ingevolge 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van de in artikel 2: Het provisieverbod is uitgewerkt in artikel 86c.

Artikel 11j Toon relaties in LiDO. In artikel 3 wordt in tabel 3 het onderdeel met betrekking tot Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door:. Allereerst dient het exameninstituut ervoor zorg te dragen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd. Artikel 38k Toon relaties in LiDO. Artikel 38i Toon relaties in LiDO. Artikel 27 Toon relaties in LiDO. Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan uit minder Wft modules en geen uitzonderingsposities toe te kennen voor specifieke producten om versnippering te voorkomen.

Ook voor producten die substantieel worden aangepast dienen de voor die wijziging relevante onderdelen van het productontwikkelingsproces te worden toegepast.

Het eerste lid van het nieuwe artikel 10a van de vrijstellingsregeling regelt dat een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is die in Nederland uitsluitend handelt voor eigen rekening is vrijgesteld van de vergunningplicht van artikel 2: Aangezien op grond van artikel 10a, eerste lid, van de vrijstellingsregeling alleen vrijstelling kan worden verleend van de vergunningplicht van artikel 2: Een initiatief waarbij de sector gezamenlijk tot een lijst van producenten komt, zou een goede weerspiegeling van deze eigen verantwoordelijkheid zijn.

A Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Het is redelijkerwijs te verwachten dat een financieel product dat eenmaal heeft voldaan aan de normen uit dit artikel na enige tijd is verouderd.

Een aanbieder, bemiddelaar of adviseur verschaft of ontvangt voor het bemiddelen of adviseren inzake een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet of uitvaartverzekering, rechtstreeks of middellijk geen provisie die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de desbetreffende dienst of deze mogelijk maakt. Samenwerking met en verslag uitbrengen aan bepaalde andere overheidsinstanties over agrarische grondstoffenderivaten.